tirsdag 20. april 2010

Er tallene for helseutgifter sammenlignbare?

Forrige blogpost viste at Norge brukte fra dobbelt så mye til litt mindre enn andre land på helse alt avhengig av hvilken indikator man brukte på helseutgifter. Problemene ender ikke der. Selv om man blir enige om et mål, så er det store forskjeller i hvordan landene fører visse utgifter. Hvilke forskjeller er det og hvor mye betyr dette?

Hovedforskjellen er at noen land fører en stor del av utgiftene til sykehjem og langtidspleie som helseutgifter, mens andre land fører dette som sosialutgifter. Det betyr at de norske tallene for samlede helseutgifter ikke blir sammenlignbare med de andre landene fordi vi inkluderer utgifter som andre land ikke tar med. Hvor stort er dette problemet?

Dersom man ser nøyere på tallene, viser det seg at sykehjem og hjemmehjelp utgjør 25% av helseutgiftene i Norge. Det er dermed en svært stor og viktig post. Til sammenligning utgjør den samme kategorien bare 8% av samlede helseutgifter i Sverige. Spørsmålet blir om denne forskjellen reflekterer en virkelig forskjell i hvor mye man bruker på sykehjem eller om den reflekterer forskjeller i måten man fører tallene.

Svaret er at regnskapene er forskjellige. Det kan man se fordi vi også har tall på hvor mye av langtidspleie som føres under sosialutgifter og ikke under helseutgifter (se tabellen nedenfor). Sverige har ført opp en utgift på over 1000 USD per innbygger til sykehjem og langtidspleie som sosialutgift og ikke helseutgift. Norge har ikke oppgitt noen utgifter her, men har ført alle utgifter til sykehjem og hjemmehjelp som helseutgifter. Og problemet er ikke at bare Norge fører feil og alle andre rett. Det er OECD sine egen retningslinjer som er uklare på hvor mye  av utgiftene til langtidspleie som skal føres som helseutgifter. Forskjellige land følger dermed ulik praksis noe som gjør tallene lite sammenlignbare.
Hvor mye betyr denne forskjellen i regnskapene? I følge OECD bruker Norge 47% mer per innbygger på helsetjenester enn gjennomsnittet i de andre nordiske landene. Problemet er at disse tallene ikke er sammenlignbare fordi Norge har inkludert utgifter til sykehjem og hjemmehjelp, mens andre land har delvis ekskludert disse. For å skape noe mer sammenlignbare tall, kunne man trekke ut sykehjemsposten og sammenligne utgiftene. Det viser seg da at Norge fremdeles bruker mer enn de andre nordiske landene, men forskjellen faller fra 47% til 30%. Alternativt kunne man legge til de beløpene man har på hvor mye de bruker på sykehjem i de andre nordiske landene. Hvis man gjør det, og stoler på OECD tallene, bruker Norge 32% mer enn snittet.

Dersom man ser enda nøyere på tallene, er det spesielt Island og Finland som ligger lavt. Finland er spesiell i den forstand at de har betydelig lavere lønninger og bemanning, delvis på grunn av den økonomiske krisen på 1990 tallet. Dersom vi tar hensyn til innbyggertallet, vil også Island veie mye mindre. Hvis vi derfor bare sammenligner Norge med Sverige og Danmark, viser det seg av vi bruker noe over 20% mer enn disse landene. Dette utgjør en halvering av forskjellen man får dersom man ikke tar hensyn til at tallene føres forskjellig. Forskjeller i regnskapsføring er dermed en betydelig kilde til misvisende konklusjoner.

Konklusjonen er dermed at man ikke bør bruke samlet helseutgift fra OECD når man skal sammenligne helseutgiftene i ulike land.1 kommentar:

  1. To ting er endret:
    1. Det er lagt til et avsnitt der jeg bare sammenligner Norge mot Sverige og Danmark.
    2. En feil i tabellen er rettet opp (med sykehjemsutgiftene er den nordiske forskjellen 32%, ikke 20%).

    SvarSlett