onsdag 27. oktober 2010

Er teknologi løsningen?

Ny teknologi presenteres ofte som løsningene på mange av problemene i helsevesenet. Ny teknologi, håper man, skal gi oss både billigere og bedre helse. Vil det det?

TED er en amerikansk organisasjon der ledende eksperter og berømte personer møtes for å presentere og diskutere ulike tema (www.ted.com). Foredragene legges ut på nett og en av disse er om ny teknologi i helsevesenet av Eric Dishman fra Intel. Hans argument er at vi sitter fast i en sykehusorientert tankegang, eller det han kaller "mainframe model" og at man ved hjelp av ny teknologi skal kunne forebygge mer lokalt og behandle mindre sentralt.

Et eksempel han bruker, er at man ved hjelp av ulike nye tekniske hjelpemidler raskere skal kunne plukke opp tegn som tyder på demens, hofteproblemer og lignende. Det kan være målinger av bevegelsesmønsteret i hjemmet ved hjelp av telefoner som Iphone (hvor ofte man går, hvor raskt, med hvilken rytme), hvor raskt man svare på telefonen, hvor lenge man nøler før man snakker, hvor raskt man snakker og lignende markører. De har forsket på denne type markører hos 600 eldre og mener at de gir gode indikatorer på helseproblemer som kan utnyttes til tidlig intervensjon.

Selv om innholdet er både underholdende og interessant, kan det være klok å ikke kast all kritisk sans over borde. Dishman har en klar agenda der han er ansatt (mer penger til IT) og presenterer mest anekdoter i foredraget. At hans bestemor ble feilbehandlet, betyr ikke at den nye teknologien kunne hindret dette. Det er heller ikke gitt at kostnadene vil bli så mye mindre selv om man oppdager visse sykdommer på et tidlig stadium - heller tvert i mot. Og selv om det er riktig at vi har mange spennende nye kilder til informasjon som bør utnyttes, er det ikke sikkert at de vil gjøre sykehusene overflødige.

Konklusjon: Provoserende og interessant, men sant?

Share |

2 kommentarer:

 1. Interessant, det er mange gode argumenter for å bruke IT i feks overvåking av eldre, viss IT opplegget fungerer då. Feks som eg kan tenke på:

  - pasienten kan vera heime, og kan bli påpassa eller monotorert av kvalifisert helsepersonell fra lokale observasjonsrom
  - pasinetane kkan klare seg bedre sjølv heima i og med at dei føler ein tryggheit i at helsa deira er under kontroll dagleg, ukentleg
  - ved lokal monitorering av personar i risikosonen kan ein avlaste pårørande som pleier mann, frue, barn etc
  - ein kan undersøke personane eller rettare sagt dei kan måle sine eigne verdiar og sende inn dagleg, dette medfører tryggheit for pasineten
  - behandligsopplegget vert loggført siden det går via data, gir ein tryggehiet dte og
  - dei som monitorere kan sitja saman slik at ulike profesjonar samhandler, lege, sjukepleier, heimetenesten og ein kan ta stilling til ulike problem som kjem opp og samt diskuterer løysningar

  sikkert mange argument til, omdet er negative innvendingar så er det at IT er dyrst, men er det dyrare enn å ha store sjukehus med mange ansatte som får inn pasientar på akutt basis. Truleg ikkje, og ein annan ting er at IT har alle så kvifor ikkje bruka den for det den er verdt både lokalt og på store sjukehus. Og IT systemene kna jo snakke saman frå det lokale til sentrale nivåret også...

  SvarSlett
 2. Dette er interessant, og kommer til å definere mye av fremtidens helsevesen slik jeg ser det. Jeg vil likevel innvende at denne typen teknologi som det refereres til her er "wow-teknologi", applikasjoner med funksjonalitet som i hovedsak generer informasjon. Informasjon fins det veldig mye av i helsevesenet allerede. Slik jeg ser det mangler i stor grad det som vil gjøre oss i stand til å bruke denne informasjonen til beste for pasientene - infrastruktur for lagring og deling av informasjon. Hvis vi ignorerer denne litt kjedelige delen av teknologien som omhandler kommunikasjon mellom systemer, rolledefinisjon og korrekt tilgangstildeling, inkludert sikkerhetsrutiner med logging av innsyn, samtykkesystemer, analyse og alarmmekanismer som gir beskjed ved unormale hendelser i systemet, blir wow-teknologien ikke til så stor hjelp. Det vil i hvertfall bli svært kostbart om man velger manuell overvåking eller duplikate systemer. Hvor mye hjelper det om det er lagret i et system at jeg er allergisk mot penicillin, hvis den legen som tenker å gi meg dette legemiddelet ikke har tilgang til det systemet som inneholder denne informasjonen? Mange applikasjoner kan selvfølgelig være nyttige selv uten lagring og deling - men slik jeg ser det vil vi ikke få fult utbytte av teknologisk nyvinninger uten bedre samhandling - lagring og deling av informasjon. Dette kan komme til å koste oss høyere risiko for at personlig informasjon kommer på avveie. Spørsmålet blir da om vi ønsker sterkt personvern eller bedre pasientsikkerhet.

  SvarSlett