tirsdag 16. mars 2010

Gir flere fastleger mindre bruk av spesialisthelsetjenester?

Et av premissene bak Samhandlingsreformen er at flere leger i kommunene vil redusere etterspørselen etter spesialisthelsetjenester. I siste nummer av Samfunnsøkonomen presenterer Espen Dahl, Jostein Ellingsen og Tor Iversen en undersøkelse som er relevant for dette spørsmålet. Konkret undersøker de om kommuner med god legedekning (mange leger med lister som ikke er fulle) og leger som har få pasienter på sin liste har flere henvisninger til radiologi enn andre kommuner.

Resultatene viser at den gjennomsnittlige henvisningsraten til privat radiologi for fastleger per måned er 12 per 1000 pasienter. Videre øker denne med 4,8% for leger med pasientknapphet.  Dette kan tolkes som at utgiftene til radiologi vil kunne øke dersom man fikk flere leger. Tendensen var den samme når man gjorde analysene på kommunenivå, men effekten av pasientknapphet på henvisninger til offentlig radiologi var mindre.

Man kan ikke konkludere generelt om sammenhengen mellom antall leger og bruk av spesialisthelsetjenester bare fra denne undersøkelsen. Henvisning til radiologi er bare ett av mange elementer, men på dette feltet gir resultatene lite grunn til å støtte premisset om at flere leger vil gi mindre totale kostnader.

1 kommentar:

  1. Undersøkelsen understreker den mangeårige "sannhet" at jo bedre tilbud, desto høyere forbruk. Dette gjelder ikke bare i leddet fra allmennlege til spesialist (bedre spesialistdekning => økt henvisningsgrad), men vil vise seg også å gjelde leddet fra pasient til allmennlege: jo flere leger i førstelinje, desto lettere å komme til lege, og derfor mer oppdaget eller mistenkt sykdom som igjen vil utløse mer henvisning til spesialist.

    SvarSlett